کرگرس / کرابن سرامیک Kergres / Keraben

سری سیلک روتSilkrout

کاشی و سرامیک کرگرس / کرابن مدل سیلک روت Silkrout در سایز 33x33 با 4 رنگ Vanecia, Palmyra, Samarghand, Bukhara طراحی و تولید شده است.

فیس‌های کرگرس سیلک روت
Silkrout Faces
کاشی کرگرس سیلک روت Silk Rout Bukhara

Silk Rout Bukhara
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Silk Rout Samarghand

Silk Rout Samarghand
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Silk Rout Palmyra

Silk Rout Palmyra
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Silk Rout Venecia

Silk Rout Venecia
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Can Bukhara

Can Bukhara
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Can Samarghand

Can Samarghand
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Can Palmyra

Can Palmyra
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Can Venecia

Can Venecia
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Bukhara Modul

Bukhara Modul
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Samarghand Modul

Samarghand Modul
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Palmyra Modul

Palmyra Modul
33x33

کاشی کرگرس سیلک روت Venecia Modul

Venecia Modul
33x33

سایزتعداد در جعبهمتراژ هر کارتن
33x33141.52